Truyện mới cập nhật

[[m.name]]
Tên khác: [[m.other_name | limitTo: 20]][[m.other_name.length > 20 ? '...' : '']] Tác giả: [[m.author | limitTo: 20]][[m.author.length > 20 ? '...' : '']] Thể loại: [[category_lst(m.category)]] Số chap: [[m.total_chap]] Cập nhật: [[m.updated_time]]
    Theo dõi
    [[m.name]] [[m.updated_time * 1000 | date:'dd/MM']]